Дневникът на Марго Малинова

май 31, 2012

Железни деца

Filed under: ден — Марго Малинова @ 13:36
Tags: , , ,

На 29,30 и 31 май по заповед на министър Игнатов се проведоха външни оценявания за 7 клас по Обществени науки и религия/История и География/,Чужди езици/първи чужд език за нашите ученици е английски език/, Природни науки/Физика и Химия/. Учениците изкараха първите два учебни часа от редовната си програма и след голямото междучасие решаваха тестовете на  НВО. След малко междучасие учениците изкараха 5 и 6 час от учебната си програма. Това са ЖЕЛЕЗНИ деца от СОУ“Железник“ !

Реклами

февруари 11, 2012

Извънредни ваканции

Filed under: ден — Марго Малинова @ 00:30
Tags: , , , ,

Поради лоши метеорологични условия за учениците беше обявена ваканция на 1,2, и 3 февруари 2012г. На 6 февруари учителите  приключиха оформянето на срочните оценки за първия срок. В някои области и училища този ден също беше обявен за неучебен от местните власти, така че в тях срока още не е приключен. На 7 февруари започна втория срок, а 8,9 и 10 февруари отново бяха обявени за неучебни дни поради ниските температури достигащи от -12 до -28 градуса в различните области на България. За следващата седмица от 13.02 синоптиците предвиждат температури от -14 до -17 градуса за Стара Загора. Мисля, че въпреки очакваните ниски течператури  понеделник ще е учебен ден, но колко ли родители ще пуснат децата си на училище ?

юни 25, 2010

МОМН „Разледва ОБРАЗУВАНИЕТО“

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 17:47
Tags: ,

юни 11, 2010

Втора задължителна матура-профилиран предмет

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 15:18
Tags: , , , , ,

Днес с моя 10А клас поговорихме за  избора им на  бъдещата втора матура, но те не бяха разгледали съответния член и само се жалваха, колко са притиснати до стената , как си правят с тях опити като със зайчета и протестираха, че не е редно. Дефакто имаше само едно предложение :“да си остане избор на втора матура от ЗП по предмет, който са изучавали  и с който те желаят да кандидатстват след завършено средно образование“. Ако трябва да избират и две допълнителни матури с които ще кандидатстват , то матурите им ще станат 4,а за тях ще трябва да положат много повече труд, та според тях „ЩЕ ЛУДНАТ“. Изобщо учениците са на мнение , че дори и да имат някакви предложения за промени в новия проект, то едва ли някой ще ги чуе.Те мислят, че каквото се предложи отгоре ,това ще се случи.

Може и така да е, но все пак  скъпи мои ученици, запознайте се с члена от проектопредложението,който Ви касае и не се отказвайте да се борите за правата си , които имате:

Аз също съм на мнение, че един нов закон за образованието когато се приема , то той трябва да касае и да е известен на учениците и техните родители преди да са почнали съответната степен на обучение. В случай ,че учениците са приети по стария закон на образованието, то той трябва да важи за тях.  Един нов закон за образованието може да важи за нови набори ученици , а не от влизането му в сила.

проектозакон за образованието.doc

Предвидения нов член, който неприемаме, но може да ни засегне:

Чл. 99. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас и успешно положили държавни

зрелостни изпити, придобиват средно образование, което се удостоверява с диплома за

средно образование. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за

продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) Задължителните държавни зрелостни изпити са два, като единият от тях е по

учебния предмет „български език и литература”, а вторият е един от учебните предмети

„чужд език”, „математика”, ”информатика” , „информационни технологии” „физика и

астрономия”, „биология и здравно образование”, „химия и опазване на околната среда”,

„история и цивилизация” и „география и икономика” „предприемачество” и предметния

цикъл „философия”, посочен от ученика измежду изучаваните от него в профилирана

подготовка.

(3) Държавният зрелостен изпит по български език и литература измерва постигането

на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка в средната

степен на образование, а вторият държавен зрелостен изпит – постигането на държавните

образователни стандарти за профилирана подготовка, независимо от формата на обучение и

от предвидените учебни часове за изучаването на съответния учебен предмет.

(4) По свое желание ученикът може да положи и до два допълнителни държавни

зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети по ал. 2, с изключение на „български

език и литература”, като следва да посочи и равнището – задължителна общообразователна

или профилирана подготовка, върху което ще полага съответните изпити.

(5) Учениците от професионалните гимназии не полагат втори задължителен

държавен зрелостен изпит, а вместо него в графата се вписва средноаритметичната оценка от

оценките по теория и по практика на държавния изпит за придобиване на професионална

квалификация.

(6) Учениците, обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ

при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или един от

официалните езици на държавата – страна по договора, може да поискат в графата за втори

задължителен държавен зрелостен изпит да се впише оценката им от изпита по език,

положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. Разпоредбата се

прилага, в случай че езикът на държавата – страна по договора, е сред чуждите езици, по

които съгласно българското законодателство може да бъде положен държавен зрелостен

изпит по учебния предмет „чужд език”. Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се

оценяват по начин, който позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в

училищното образование в Република България система за оценяване.

(7) Държавните зрелостни изпити по ал. 2 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени върху учебното съдържание за задължителна

общообразователна подготовка – за първия задължителен държавен зрелостен изпит, и върху

учебното съдържание за профилирана подготовка – за втория задължителен държавен

зрелостен изпит.

(8) Държавните зрелостни изпити по ал .4 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени отделно върху учебното съдържание за

задължителна общообразователна подготовка и отделно върху учебното съдържание за

профилирана подготовка.

(9) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и ал. 8 и условията и редът за организацията

и провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с наредба на министъра на

образованието, младежта и науката.

(10) Ученик, успешно завършил XII клас, който не се е явил или не е положил

успешно задължителен държавен зрелостен изпит, по свое желание получава удостоверение

за завършен втори гимназиален етап, което дава право на професионално обучение и достъп

до пазара на труда. Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за

продължаване на образованието.

(11) Ученик, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен

зрелостен изпит, придобива средно образование, като в дипломата му се вписват само

успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.

(12) Лицата по ал. 10 може да се явяват на държавни зрелостни изпити без

ограничение за възраст и за брой изпитни сесии при спазване на действащите юридически

актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването.

(13) Лицата по ал. 10 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит, който не

са положили успешно. В случай че неуспешно положен е вторият задължителен държавен

зрелостен изпит, те може да изберат като втори задължителен държавен зрелостен изпит

друг учебен предмет по ал. 2, както и да положат допълнителни държавни зрелостни изпити

по ал. 4.

(14) Лица, които са придобили средно образование, може да се явят на допълнителни

държавни зрелостни изпити по избрани от тях учебни предмети по ал. 4, по които нямат

оценка в дипломата за средно образование. Допълнителните държавни зрелостни изпити се

полагат при спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни

изпити, към момента на явяването, като резултатите се вписват в отделно удостоверение

юни 9, 2010

Решение на педагогическия съвет

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:46
Tags: , , , , ,

Днес педагогическия съвет гласува следното предложение:

Ученици, на  които не може да се оформи срочна и годишна оценка , поради направени отсъствия по уважителни причини ще полагат поправителен изпит.

Ученици ,на  които не може да се оформи срочна и годишна  оценка , поради направени отсъствия по неуважителни причини ще повтарят годината.

Това е добро предложение и за новия училищен правилник !

май 13, 2010

Закон за училищното образование – обсъждане на проекта в училище

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:02
Tags: , , , , , ,

По повод предишния анализ доста родители пожелаха да има родителска среща за да изкажат мнението си, но засега такава не се предвижда ,защото  учебния процес е натоварен с провеждането на външно оценяване  и ДЗИ, Родителите искат да знаят къде е тази дискусия /широко прокламирана/ за да изкажат мненията си, но и аз не знам къде е…. По повод предишния анализ за платеното обучение след 16 годишна възраст , моите ученици бяха категорични ,че това не може да се приеме преди промяна на Конституцията на България  .Те ме накараха да намеря конституцията , за да  я цитираме на управляващите :

Конституцията на България в чл.53 гарантира безплатно обучение:

Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Отговора на МОМН/уточнение / , който се оправдава с останал стар текст и отново недоглеждане в което 2т и 7 т. се повтарят , разсмя учениците ….Някои обърнаха  внимание на подчертаното/вариант ,който маркира посоката/ и го изтълкуваха, че това рано или късно ще се случи….Други обърнаха внимание на чл.19 -на предложението да се изучава   майчин език и култура в училище-меко казано ,  това никак не им се понрави в перспективата на бъдещето за България.

Предложение на учениците:“ Ако трябва да се изучава майчин език и култура , то това да бъде организирано към посолствата на съответната държава или общност.“

Беше дискутиран и чл.12 т4 -въпреки че образованието ни е светско някой се опитва да направи вратичка за въвеждане на часове по религия в училище.Реакцията на учениците е: „Ааа, не на нас“, но някои ученици обърнаха внимание  накъде е насочен и за какви религии става въпрос.Така, че тяхното предложение е да остане (4)В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Предложение за допълнение, породено от толерантност:

Религия може да се изучава в духовните училища или към съответните религиозни институции-църкви, джамии, синагоги и прочее.

Следва уточнението на МОМН почл.9:

“ По повод отправеното запитване за неточността на чл. 9, уточняваме, че при преноса на текста е останал първоначален вариант, който маркира насоката за развиване. Публикуваме коригирания вариант, който предлагаме за общестествена дискусия:

Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2т.) Образованието и обучението над 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно за български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Лицата осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
(4) Образованието и обучението на български граждани в частните училища може да бъде частично поето от държавата, чрез изплащане на единния разходен стандарт за един ученик при условията и по реда на този закон.
(5) На лица, които не са български граждани, обучаващи се в българските държавни и общински училища в страната и в чужбина се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(6) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7т.) Училищното образование в държавните и общинските училища в страната и в чужбина е безплатно за лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и са:

  1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
  2. приети по актове на Министерския съвет;

приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден“

Обсъдения

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават и майчиния си език в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Във Връзка с учебниците по майчиния език-любопитни сме да видим помагало на цигански език -според някои помагалото ще е написано на кирилица ,но на ромски и ще е като шлъокавицата ,когато пишем с латински букви на български език .Спомнихме си ,че Европейския съюз искаха да ни накарат да заменим кирилицата с латиница , но поне това засега е защитено!

Чл. 73. (1) Учебниците и учебните помагала се съставят на книжовния български

език.

(2) Учебниците и учебните помагала осигуряват условия за усвояване на книжовния български език, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет „чужд език” и по майчин език.

Несъгласие с текста в чл.12

Чл. 12. (1) Училищното образование в Република България е светско

(4) В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Религия може да се изучава и като самостоятелен учебен предмет в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Не знаем , но се досещаме за кого е изгодно да се въведе целодневно обучение при което учебните часове ще се разделят на 2 групи  и едните ще се изучават преди обяд, а други ще бъдат следобед, но не искам да излагам тук изказаните коментари .Затова имаме предложения подчертания текст в чл.82 изобщо да отпадне и  да остане без него , защото няма лошо, ако има занимания по желание на ученици и родители, . Вижте, предлагаме на управляващите подчертания текст в чл.82(3) да отпадне :

Чл. 82. (1) Държавата създава условия за поетапно въвеждане на задължителна

целодневна организация на учебния ден.

(2) Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и самостоятелна

подготовка, извънкласни дейности и други занимания по интереси, организиран отдих,

включително възможност за хранене в училище. При необходимост на учениците може да се

организира транспорт.

(3) Целодневната организация се осъществява в две форми:

1. отделяне на учебните часове от останалите дейности по ал. 3 в самостоятелни

блокове – преди обед и следобед;

2. редуване на учебни часове и други дейности по ал. 3.

(4) Целодневната организация може да се осъществява след съгласуване с

финансиращия орган и училищното настоятелство и при наличие на необходимите условия.

(5) За включване на ученик в целодневната организация по ал. 4, т. 1 родителите

(настойниците или попечителите) подават писмено заявление до директора на училището която посочат и интересите на детето.

(6) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.

(7) За учениците от I клас задължителните учебни часове се провеждат само преди

обед.

На учениците никак не им хареса, че родителите им ще бъдат глобявани заради направени от тях неизвинени отсъствия , но това е превантивна мярка да не бягат от часове, защото в много случаи родителите изобщо не знаят за техните отсъствия…

Следва продължение

май 8, 2010

ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:45
Tags: , , , ,

В първа глава на новия закон за образованието е заявено, че
Чл. 3. (1) Образованието е основен национален приоритет в Република България
За съжаление обаче българската политика в областта на образованието ще се ръководи не от традициите на нашето образование, което за последните 20 години беше съсипано от реформи, а от директивите на Европейския съюз:
Чл. 4. (1) Държавната политика в областта на училищното образование се основава на приоритетите, заложени в националните програмни и стратегически документи, както и на принципите и насоките в актовете, приети от институциите и органите на Европейския съюз
Дали не е Европейски принцип или незнам какво, но образованието се предвижда да е задължително и безплатно само до 16 годишна възраст!!!
Хубаво прочетете предложението:

Чл. 8. (1) Всеки гражданин има право на равен достъп до качествено образование.
(2) ОБРАЗОВАНИЕТО ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
(3) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, възраст, пол, етнически и социален произход, език, вероизповедание, здравословно състояние и обществено положение.
(4) Ограничения са допустими само в изрично уредените в нормативен акт случаи.
Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2) Гражданите осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
Според
Чл. 64. (1) Основното образование се осъществява в два етапа:
1. начален – от I до IV клас включително;
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
(2) Средното образование се осъществява в два етапа:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително
Някои ученици навършват 16 години по времето когато са в 10 клас, но не всички.Означава ли ,че след като безплатното образование е безплатно до 16г, то родителите на някои ученици ще трябва да заплащат по времето на годината такси за да учат децата им, а други не ?Какви ще бъдат тези такси ,къде ще постъпват нее уточнено в новия закон…?

Не трябва ли образованието да е безплатно до 18годишна възраст?
Този чл.9 си е пълна недомислица! И от кога ще влезе в сила този закон?За кой набор ученици ще важи? Означава ли, че следващата година моите ученици ще заплащат такса за да учат в 11 и 12 клас?
Вижда се, че ще заплащат след като влезе в сила закона от:

Чл. 25. (1) Училището е институция в системата на училищното образование, в която
се обучават и възпитават ученици и се осигуряват условия за завършването на клас и етап и
за придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.
(2) Училището може да извършва и задължителната подготовка на децата преди
постъпването им в I клас.
(3) Училището може да предоставя срещу заплащане допълнителни обучителни
услуги, доколкото това не противоречи на този закон.
(4) Училището може да организира и провежда срещу заплащане обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация на лица, навършили 16-годишна
възраст, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

А нашето общество като цяло си мълчи и не протестира…какво да протестира, то преди няколко години, като пожелаха учениците в 12 клас да отложат матурите за този набор, за който е по новата система и сега е в 7 клас също не успяха и беше наложено за тях, въпреки ,че имаха права.
Кой ги подкрепи?Медиите застанаха на страната на правителството, изопачиха цялото обществено мнение, не представиха реалното положение в училищата по време на учителската стачка ,настроиха родителите и обществото срещу учителите и последните се примириха с положението…
Дали Европейския съюз налага изискването частните училища също да бъдат финансирни наравно в общинските и държавните и да ползват общински сгради?Каква корупция ще се развихри поради този факт?Питам се , къде това е прието? По какво тогава ще се различават едните от другите? Ако това се приеме , частните училища ще разполагат с повече средства, поради факта че освен държавната субсидия те ще искат и от родителите такса за обучението на децата им, и разбира се ще привлекат най-добрите учители предлагайки им по-голямо възнаграждение. Докато частните училища се утвърдят с авторитет, който все още не са изградили ще мине доста време…
В това няма нищо лошо, но по този начин общинските се обричат на гибел и разруха, така както виждаме че е на запад. Къде е тогава тази грижа за всички деца…? България ли трябва да се съобразява с Европейските изисквания или те трябва да се поучат от нас?Те и сега си имат проблеми и се чудят как да привлекат нашите младежи които имат много повече знания и желание за учене от техните…
Разбира се родителите имат задължения, които трябва да изпълнят, защото в противен случай ще трябва да плащат глоби .Тези глоби са фиксирани за момента и ако за момента изглеждат приемливи, то в бъдеще може да се окажат твърде смешни или непоносими.
Ако искаме да имаме един закон, който няма да бъде променян всяка година ,то Не трябва ли глобите и таксите да бъдат обвързани с минималната заплата в страната ?
Спомнете си стария закон и неговите поправки и допълнения чрез държавен вестник.Човек не може да се ориентира в него и затова в много случаи той се нарушава….

Издаването на свидетелства за основно образование след 7 клас беше отложено, но сега 7-класниците ще полагат изпит, който ще бъде външно оценяване с качеството на приемен изпит за ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН клас. Дали ще получат свидетелство за основно образование? Учебните програми не са обсъдени за този 8клас, а за сегашния 8клас има само някакви помагала, Но както виждаме всичко е в действие…

Това,  върху което разсъждавах,  касае родителите и учениците :

Чл. 183. (1) Родители (настойници, попечители), които не осигуряват присъствието на децата си в подготвителна група и в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(2) Родители (настойници, попечители), които системно не се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат писмено поканени от директора, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв.

(3) Образованието и обучението до 16-годишна възраст може да бъде безплатно за български граждани и в частните училища при условията и по реда на този закон.
(4) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани над 16-годишна възраст за деца – граждани на друга държава членка. На тези ученици се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(5) Обучението до началния етап на образованието в държавните и общинските училища е безплатно и за деца – граждани на трети страни в съответствие с Конвенцията за правата на детето.
(6) Извън случаите по ал. 5 училищното образование в държавните и общинските училища е безплатно до 16-годишна възраст за граждани на трети страни, които са:
1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
2. приети по актове на Министерския съвет;
3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден.
(7) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани на трети страни срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет

Чл. 178. (1) Частните училища получават процент от средствата по чл. 171, при условие че осигуряват безплатно обучение по смисъла на чл. 9 за определен процент от учениците. ????
(2) Частните детски градини получават процент от средствата по чл. 171, при условие че таксите за отглеждане, възпитание и подготовка на определен процент от деца та в тях са определени в размер, не по-висок от размера на таксите за държавните и общинските детски градини.
(3) Процентите по ал. 1 и 2 се определят ежегодно с акт на Министерския съвет.
(4) Финансиращ орган на частните училища и детски градини е общината, на чиято територия се намира тяхното седалище
Чл. 33. (4) Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученицисе създават по искане на местни физически и юридически лица. Частните детски градини и училища може да получават бюджетни средства при условията и по реда на този закон.
Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученици ползват имоти –частна собственост или имоти – държавна или общинска собственост, предоставени им по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
Чл. 101. (1) Учениците, завършили основно образование, се приемат в VIII клас въз основа на резултатите от националното външно оценяване след завършено основно образование. Допълнителни условия и ред за приемане в определени профили, специалности от професии и училища, включително изпит за проверка на способностите може да се предвидят в наредбата по чл. 104, ал. 1.

Следва продължение

март 7, 2010

Дебатът за Българската Образователна Система

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 19:13
Tags: , , , ,

Днес случайно успях да чуя нашия  министър Вълчев, но както казват няма бивши министри, та такова беше и обръщението към него от водещата на предаването „Отпечатъци по“ БТВ. В разговора участваше и г-жа Джанева, явно учителка в начална степен, защото разговора се въртеше около натовареността на учениците не само от фактологичен характер вмъкнат в учебниците, но и натовареността с тежките раници и въвеждането на целодневно обучение. Липсата на плавен преход от 4 за 5 клас и изоставането на учениците , за нарушаване на мотивацията за учене, според колежката се дължи на многото учебен материал,вложен в учебниците. Нейното име научих от  Г-н Вълчев, който също изрази мнение за учебния материал, който сега се изучава в по-ниска степен, за разлика от неговото поколение. Имаше и още една оспожа, но така и не разбрах коя е тя- може би си беше казала каквото имаше да казва, пък и прекъснаха за реклами….

А след рекламите  г-н Вълчев изрази мнение, че „този Дебат за Българското Образование ще го има ВЕЧНО …“.

И се замислих….с кого дебатираме…и за какво…и за още куп неща…, но реших да понапиша нещо и аз задочно към този дебат:

Според мен, учебния материал е вложен в учебниците, защото учебната програма го изисква, но когато тя се обсъждаше преди години и учителите трябваше да си дадат мнението , се питам колко ли от тях го направиха?! Ние с моите колежки,тогава,  дадохме препоръките си и изразихме  несъгласието си по някои въпроси , но това явно е било или „дъжд в пустиня“ или „който командва парада, той поръчва музиката“ , защото виждам ,че няма прием на нашите предложения, които направихме навремето.

Не разбрах , въпроса за въвеждането на „придобиване основно образование да става след 7 клас“,  дали го повдигнаха преди това в този разговор…. Трябваше да стане от миналата учебна година, но никой май не си чете „старите програми“  и няма преимственост между отделните кабинети на МОМН.

Целодневното обучение е въведено в нашето училище , но то е по проект и обхваща ученици от 1  до 8 клас . В него участват най-вече ученици от пътуващите до Богомилово. На учениците се осигурява топла храна на обяд и се подготвят за следващия ден по учебната си програма .Наричат го занималня.Учителите, които ръководят тези занятия са Милена Евтимова и Петко Бонев. Отзивите на колегите за подготвеността на учениците за следващия ден са положителни . Разбира се тази целодневна форма за подготовка , НЕ обхваща учениците, които НЕ пътуват.И разбира се  има разлика между това да се подготвиш сам в къщи , където не се организираш и гледаш телевизия или си играеш на компятъра, докато родителите ти се приберат и не те попитат „готов ли си за утре“. И колко ли са тези родители… Та по късни доби почват да се подготвят учениците , ако изобщо се стига до това. Въпреки въведеното целодневно обучение  остава въпроса с мъкненето на тежките раници от по- малките  ученици. Няма необходимата материална база , която да осигурява оставянето на учебници и тетрадки на учениците в училището. За това МОМН не е помислило.

Какво да кажа за мотивацията …Мотивацията за учене, ако изобщо трябва да се създава , май зависи повече от учителите ,които трябва да преподават по учебници ,които съдържат текстове, които не са подходящи за възрастта на учениците или изобщо не са съвместими с образователна система , която трябва да цели да подготви подрастващите за живота. Учителят е този, който избира какво и как да го обясни на учениците си и после да изисква усвояването му. Затова, не е чудно, че учебните тетрадки и пособия , които са изготвени от учители за по-малките ученици са по- полезни от учебниците им. Е, тогава, питам колегите  си, защо трябва да носят учениците и учебниците в училище?

Вижте  в горна степен учениците. Колко от тях носят учебници ? А, се питам, колко от тях изобщо имат и по кои предмети …?

Мисля си…как така човек се демотивира ….

Демотивацията на учениците не идва от съдържанието на учебния материал,който трябва да усвоят, защото винаги има един минимум който е по силите им,  а от угасване на вярата им в тяхната собствена успеваемост и от неяснотата за приложимостта на знанията в живота , който ги заобикаля.

Какъв е живота на младото поколение …? Какво ги вълнува…? Каква музика слушат..?Как прекарват времето си извън училище…? За какво разговарят с родителите си …? Дори , ако щете какво гледат по ТВ …? ТОВА Е нещото , което ги мотивира…за каквото и да било… МОЖЕ  БИ…

Като капак на всичко, а може би и за да разбера, какво точно гледат по ТВ моите скъпи ученици и родителите им, че дори и мои колеги…, имаше прекъсване на ТВ предаването  за което стана въпрос- от реклами  за турски сериали-сапунки и незнам, какво още…ЕТО , Това също е демотивиращо….Чудя се, какви хора ръководят тази телевизия …..? Честно , да си призная, все по-малко гледам ТВ…заради рекламите….., а предаването ще има продължение през следващата седмица…кога ли? ..и дали ще го гледам…?…. незнам, май НЕ съм мотивирана….

декември 23, 2009

Тест за 7 клас 2010-Светъл лъч в българското образование огрява седмокласниците


За първи път от много тодини насам седмокласниците ще имат възможност да покажат на външно оценяване спокойно своите знания и умения по математика .  Формата на изпита е тест от 25 задачи от изучавания учебен материал, който ще се решава за 1 час . Учениците които ще кандидатстват за профилирани гимназии ще полагат по желание тест-втори модул , състоящ се от 5 задачи с повишена трудност . За 3 от задачите се изисква само отговор, а за 2 от тях обосновано решение  .  Примерния тест показва, че на задачите, които се изисква само отговор не може да бъде даден без пълното им решаване . Може би по добре ще бъде учениците да направят по желание  запис на решението си   , защото едно малко невнимание , един знак и няма да бъде даден верен отговор, а задачата проверява знания от няколко нива.Предвиденото време е 1час 30 минути . Все пак мисля, че учениците могат да се представят достойно на външното оценяване без допълнителна подготовка от частни уроци , което ме радва.

За първи път експертите на  МОМН  и ЦКОКО са се вслушали в мненията на учителите по математика след проведените септемврийски съвещания.

Остава открит въпроса за организацията по провеждане на самия изпит -в един ден ли ще се провежда или разделно . Не трябва да забравяме , че учениците имат външно оценяване още по български език и по други дисципини . По мое скромно мнение , мисля че седмицата  на външното оценяване на учениците трябва да бъде освободена от редовни учебни занятия , което съм споделила с представител на МОМН-гжа Малинска.

Примерен тест по математика 7 клас 2010-2011 година

Примерен тест по български език 7 клас 2010-2011

декември 4, 2009

„Плодове и зеленчуци за здраве!”

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:38
Tags: , , ,

Получих писмо:

„Националната седмица за борба със затлъстяването

23-29 ноември 2009год. “ Ролята на училището за създаване на здравословен модел на хранене.” се провежда под мотото: „Плодове и зеленчуци за здраве!”

Не разбрахте ли че кой каквото му се яде-ще яде!!!! Като не го предлагате в училище -навън има това което им се яде на децата !

“ Националната седмица за борба със затлъстяването се организира за четвърти пореден път.

Здравословното хранене ще бъде основна тема на Националната седмица за борба със затлъстяването. Кампанията ще се проведе под патронажа на д-р Румяна Желева, министър на външните работи на Република България и г-жа Румяна Нейкова, олимпийски шампион по гребане. Седмицата за борба със затлъстяването се провежда за четвърти пореден път у нас и е част от активностите по Националния план за действие „Храни и Хранене” 2005 – 2010 г.

Наднорменото тегло е сериозен проблем за България.“

ГОСПОДА МИНИСТРИ , КЪДЕ ГИ ВИДЯХТЕ ТЕЗИ  наднормени ПРОБЛЕМИ!!!????

Всеки ден съм в училище и виждам слаби и недохранени деца? Ако има някое дете надхвърлящо нормата ,то си е или наследствено или от възрастта и с времето всяко дете ще реши за себе си дали се чувства добре така както си е.

То ако ставаше за 1 седм  само на плодове и зеленцучи да отслабне човек -ок! ДА, АМА НЕ !!!

Ооооооооо-съвети има ,видите ли -повече физическо натоварване ,за да бъдете в добра физическа форма! Ама Вие не знаете ли  ,че те учениците си имат дори Допълнитиелен час по Физкултура и тя  е повече от много други учебни часове!? Не, това не е лошо ,на някои дори им харесва …

Много ми се иска да знам какво финансиране се усвоява за тази ваша кампания господа министри ,че то от 2005 до 2010????

Възмущавам, се че писмото продължава – какво означава наднормено тегло и т.н. и  какви мероприятия ще извърши РИО СТ ЗАГОРА за 1 седмица- който иска да го чете, и коментира


(more…)

Следваща страница »

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.