Дневникът на Марго Малинова

февруари 1, 2012

В крак с времето


През 2008 година министърът на образованието и науката Даниел Вълчев даде официалното начало на пилотния проект „Електронни дневници“ в избрани училища. В рамките на този проект всеки учител  получи персонален лаптоп за да го използва  в рамките на учебния час и да нанася информация за оценки и отсъствия на учениците. Въведената информация трябваше да даде възможност на МОН за обобщаване и  анализиране на  информацията,така че  да се  планират оперативни мерки за подобряване на учебния процес. За съжаление този проект не можа да обхване всички училища на страната ни и целите му не бяха изпълнени.

Много ентусиазирани учители  потърсиха друга възможност за въвеждане на електронни дневници в училищата си. Сам по себе си един електронен дневник не е достатъчен за да се осъществи контакта между учители и родители, които са загрижени за развитието на децата.

Ето защо избора на директора на СОУ“Железник“ Донка Ангелова за  регистрация на училището ни в системата „Електронно училище“ http://bgclass.net/default.aspx е в крак с времето. Днес тя запозна  учителите на СОУ“Железник“ с преимуществата на системата и даде указание за работата в нея.  Тази система предлага не само електронен дневник,  възможност за изготвяне на всички административни справки, но и осъществяване на комуникация между родители и учители. Системата предлага също използване на форум по теми предложени от учители или родители,  създаване на база данни с учебни материали по различните учебни предмети, галерия от снимки на класовете и други. Госпожа Ангелова съвместно с Живка Попдончева вече са регистрирали учителския екип на училището ни. Предстои учителите да регистрират родителите на учениците си. Предстои да вървим в крак с времето за да изпълним поставените си цели в името на едно по-добро бъдеще за децата ни.

Да си пожелаем ползотворна работа !

Реклами

декември 13, 2010

За какво училище мечтаем?

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:05
Tags: , ,

 

„За какво училище мечтаем? – зад този въпрос стои простата нужда да бъдем човешки същества. Присъщо на човеците е да се свързват помежду си, да си поделят тежката работа и да се насърчават в трудни моменти, но най-вече да споделят и да се учат един от друг . Хората имат нужда от едно разбиращо, топло и уютно училище, където всички се поздравяват с обич и пожелание за успешен ден, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.В училище имаме нужда да открием отговори на простите и едновременно най-дълбоки въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и накъде съм  се запътил? Какъв е светът,  в който живея? Откъде идва и накъде отива? И ценното е да можем да намираме отговори на тези въпроси, но едновременно с това да им се наслаждаваме докато откриваме как те се променят с времето!

За изграждане на училищна общност много важна роля играят извънкласните и извънучилищни форми, неформалните форми на общуване между учениците, учителите и родителите. По този начин, децата биват въвлечени в едно вълнуващо общо търсене на собственото място в света и в общността, в която се развиват. Чрез различни инициативи, които могат да се проведат с децата може да се доведе до повишаване на доверието както между самите тях, така и между учителите (класният ръководител) и децата, което също би довело до създаване на по-благоприятна и творческа атмосфера за работа.

Важно за учителя е да:

–          Опознава по-добре класа си;

–          Разкрива  творчеството и добротата в учениците;

–          Разнообразява извънкласните занимания и часа на класа;

Участва  в живота на учениците по неформален начин;

Важно е ученикът да:

–          Усеща, че възрастните и учителите ги е грижа за него;

–          Учи се да общува, поема отговорност, влиза в различни роли и отношения;

–          Превръща се от пасивен в активен член в училищния живот;

–          Научава се на самоорганизация;

Възпитава се в толерантност към различията;

Важно за родителя е:

Да е:

–          Спокоен, че детето му се включва в социално значими действия;

–          Да има доверие в училищната институция;

Да е съпричастен в живота на детето си;

Важно за обществото е да има:

–          Социално ангажирани млади хора;

–          Социално значими дейности;

Социални промени “

Споделям мечтата на Неизвестния автор на тези редове.

май 16, 2010

Нов закон за училищното образование – мерки за дисциплиниране

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 00:31
Tags: , , , , , ,

За  подобряване на дисциплината в новия правилник за училищата няма почти нищо ново, освен някои недомислици… Новото е , че за провинение и неспазване на задълженията  трябва да се налага само едно наказание или мярка  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК. Това е наистина разумно , но логично ли е да се определя като наказание дейност, която е в полза на класа или училището? Да  накажеш един човек да извърши добро ?Какво въздействие би имало подобно наказание ? Дали това е възпитателно?

Предложение: чл.113 (1)т. 2. Да се премахне!

Мисля, че  налагането на глоба за направени неизвинени отсъствия , което разисквахме в преходния анализ,се счита за най-доброто наказание .Когато родителя трябва да даде пари в полза за училището и при дисциплинарни нарушения на правилника  в училището , тогава родителят може да изисква от детето си тези финансови разходи в семейството да бъдат от средствата, които се полагат за детето му. Според мен Такава наказателна мярка ще окаже най-доброто възпитателно въздействие.

Във връзка със подписана конвенция за правата на детето и не знам още какви в нашите училища се обучават вече и деца със СОП. Много от тези деца наистина се вписват в колектива на класа и успешно се реализират в живота. Но , да заложиш в новия правилник, че за такива деца не важат някои мерки за дисциплиниране е предизвикателство за извършване на нарушение на правилника ,точно защото те ще знаят  ,че са ненаказуеми. Отстраняването от час би трябвало да важи за всички ученици. Разликата при деца със СОП е , че тези деца може би имат нужда от лекар или специални грижи или специално отношение в определени моменти , но един учител в класната стая и съучениците му не могат да му ги осигурят без нарушаване на учебния процес. Ето защо почернения от мен текст в чл.113(4) трябва да се премахне или да се редактира , така че учителят да има възможност да направи най-доброто за дете със СОП и за останалите ученици в класа си.

Това трябва да отвори очите на УПРАВЛЯВАЩИТЕ , че в новия правилник трябва да се въведе член за правата и задълженията или поне да се спомене ролята на медицинските лица в училищата !!!

По повод чл.116 , в който се предполага , че учителя ще пише качествена оценка в края на срока за поведението на ученика е най-малкото смешно. Предлагам да се пише количествена оценка  за участието на ученика в учебния процес , което е право на всеки учител и този член да отпадне.  Да отпадне и член 117,който задължава класния ръководител да пише информация-характеристика -препоръка или както искате го наречете за ученика ,която да бъде представяна при кандидатстване във ВУЗ или при кандидатстване на работа и т.н. Имам спомен от 70-те години, когато това все още се извършваше  в системата на образованието  и учениците -активисти на ДКМС пишета характеристиките на съучениците си и своите собствени. …

Цитирани членове от проектозакона:

Чл. 111. (1) За нарушение на правилата и нормите в училище, когато са изчерпани

всички други възможности и мерки за превенция и подкрепа, на учениците се налагат мерки

за дисциплиниране.

Чл. 112. (1) На учениците се налагат следните наказания:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване в самостоятелна форма на обучение.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

наказания, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Наказанията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се налагат на ученици в началния етап на

образованието.

(4) Наказанието по ал. 1, т. 5 се налага на ученици, навършили 16-годишна възраст.

(5) Наказанията по ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни

нарушения.

(6) Наказанията по ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, при

условия и по ред, определени с правилника за дейността на училището

Чл. 113. (1) На учениците може да се налагат следните други мерки:

1.ограничаване на участието на ученика в училищни дейности;

2. натоварване на ученика с полезни дейности в полза на класа или училището;

3. отстраняване от час;

4. отстраняване от училище.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

мерки, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Видовете дейности по ал. 1, т. 1 и 2 се уреждат в правилника за дейността на

училището.

(4) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага на ученик, който пречи на учителя и/или на

съучениците си по време на учебен час. Мярката не може да се налага на ученици със

специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането

или нарушението.

(5) Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на часа, от

който е отстранен. Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на

учениците при изпълнението на мярката.

(6) Мярката по ал. 1, т. 4 се налага, когато ученикът се яви в училище с облекло или

във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато

състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на учениците при изпълнението

на мярката.

Чл. 116. (1) В края на всеки учебен срок учителят по съответния учебен

предмет/модул поставя на всеки ученик оценка за поведение с качествен показател.

(2) Оценките по ал. 1 може да бъдат: „похвално”, „добро”, „нуждае се от подобрение”.

(3) Оценката на поведенито служи за информация на участниците в образователно-

възпиталния процес и родителите (настойниците, попечителите).

Чл. 117. (1) В края на всеки етап и степен на образование класният ръководител

изготвя информация за всеки ученик от класа, в която описва развитието на ученика в

образователно-възпитателния процес, участието му в училищния живот и спазването на

училищната дисциплина и прави препоръки за насочването му към различни форми на

допълнителна работа, включително извънкласни и извънучилищни дейности, както и за

предприемане на мерки за превенция, подкрепа или дисциплиниране. В информацията се

поставя акцент върху силните страни в развитието на ученика.

(3) При изготвянето на информацията се вземат предвид оценките за поведението на

ученика по чл. 116.

(3) Информацията се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго

училище. (4) Информацията се връчва на родителя срещу подпис.

(5) Информацията при завършване на основно и средно образование е неразделна част

от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(5) Информацията на ученика към дипломата за средно образование може да се отчита

в процедурата за прием във висше училище по решение на академичния съвет на висшето

училище.

май 13, 2010

Закон за училищното образование – обсъждане на проекта в училище

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:02
Tags: , , , , , ,

По повод предишния анализ доста родители пожелаха да има родителска среща за да изкажат мнението си, но засега такава не се предвижда ,защото  учебния процес е натоварен с провеждането на външно оценяване  и ДЗИ, Родителите искат да знаят къде е тази дискусия /широко прокламирана/ за да изкажат мненията си, но и аз не знам къде е…. По повод предишния анализ за платеното обучение след 16 годишна възраст , моите ученици бяха категорични ,че това не може да се приеме преди промяна на Конституцията на България  .Те ме накараха да намеря конституцията , за да  я цитираме на управляващите :

Конституцията на България в чл.53 гарантира безплатно обучение:

Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Отговора на МОМН/уточнение / , който се оправдава с останал стар текст и отново недоглеждане в което 2т и 7 т. се повтарят , разсмя учениците ….Някои обърнаха  внимание на подчертаното/вариант ,който маркира посоката/ и го изтълкуваха, че това рано или късно ще се случи….Други обърнаха внимание на чл.19 -на предложението да се изучава   майчин език и култура в училище-меко казано ,  това никак не им се понрави в перспективата на бъдещето за България.

Предложение на учениците:“ Ако трябва да се изучава майчин език и култура , то това да бъде организирано към посолствата на съответната държава или общност.“

Беше дискутиран и чл.12 т4 -въпреки че образованието ни е светско някой се опитва да направи вратичка за въвеждане на часове по религия в училище.Реакцията на учениците е: „Ааа, не на нас“, но някои ученици обърнаха внимание  накъде е насочен и за какви религии става въпрос.Така, че тяхното предложение е да остане (4)В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Предложение за допълнение, породено от толерантност:

Религия може да се изучава в духовните училища или към съответните религиозни институции-църкви, джамии, синагоги и прочее.

Следва уточнението на МОМН почл.9:

“ По повод отправеното запитване за неточността на чл. 9, уточняваме, че при преноса на текста е останал първоначален вариант, който маркира насоката за развиване. Публикуваме коригирания вариант, който предлагаме за общестествена дискусия:

Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2т.) Образованието и обучението над 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно за български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Лицата осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
(4) Образованието и обучението на български граждани в частните училища може да бъде частично поето от държавата, чрез изплащане на единния разходен стандарт за един ученик при условията и по реда на този закон.
(5) На лица, които не са български граждани, обучаващи се в българските държавни и общински училища в страната и в чужбина се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(6) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7т.) Училищното образование в държавните и общинските училища в страната и в чужбина е безплатно за лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и са:

  1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
  2. приети по актове на Министерския съвет;

приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден“

Обсъдения

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават и майчиния си език в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Във Връзка с учебниците по майчиния език-любопитни сме да видим помагало на цигански език -според някои помагалото ще е написано на кирилица ,но на ромски и ще е като шлъокавицата ,когато пишем с латински букви на български език .Спомнихме си ,че Европейския съюз искаха да ни накарат да заменим кирилицата с латиница , но поне това засега е защитено!

Чл. 73. (1) Учебниците и учебните помагала се съставят на книжовния български

език.

(2) Учебниците и учебните помагала осигуряват условия за усвояване на книжовния български език, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет „чужд език” и по майчин език.

Несъгласие с текста в чл.12

Чл. 12. (1) Училищното образование в Република България е светско

(4) В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Религия може да се изучава и като самостоятелен учебен предмет в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Не знаем , но се досещаме за кого е изгодно да се въведе целодневно обучение при което учебните часове ще се разделят на 2 групи  и едните ще се изучават преди обяд, а други ще бъдат следобед, но не искам да излагам тук изказаните коментари .Затова имаме предложения подчертания текст в чл.82 изобщо да отпадне и  да остане без него , защото няма лошо, ако има занимания по желание на ученици и родители, . Вижте, предлагаме на управляващите подчертания текст в чл.82(3) да отпадне :

Чл. 82. (1) Държавата създава условия за поетапно въвеждане на задължителна

целодневна организация на учебния ден.

(2) Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и самостоятелна

подготовка, извънкласни дейности и други занимания по интереси, организиран отдих,

включително възможност за хранене в училище. При необходимост на учениците може да се

организира транспорт.

(3) Целодневната организация се осъществява в две форми:

1. отделяне на учебните часове от останалите дейности по ал. 3 в самостоятелни

блокове – преди обед и следобед;

2. редуване на учебни часове и други дейности по ал. 3.

(4) Целодневната организация може да се осъществява след съгласуване с

финансиращия орган и училищното настоятелство и при наличие на необходимите условия.

(5) За включване на ученик в целодневната организация по ал. 4, т. 1 родителите

(настойниците или попечителите) подават писмено заявление до директора на училището която посочат и интересите на детето.

(6) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.

(7) За учениците от I клас задължителните учебни часове се провеждат само преди

обед.

На учениците никак не им хареса, че родителите им ще бъдат глобявани заради направени от тях неизвинени отсъствия , но това е превантивна мярка да не бягат от часове, защото в много случаи родителите изобщо не знаят за техните отсъствия…

Следва продължение

май 8, 2010

ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:45
Tags: , , , ,

В първа глава на новия закон за образованието е заявено, че
Чл. 3. (1) Образованието е основен национален приоритет в Република България
За съжаление обаче българската политика в областта на образованието ще се ръководи не от традициите на нашето образование, което за последните 20 години беше съсипано от реформи, а от директивите на Европейския съюз:
Чл. 4. (1) Държавната политика в областта на училищното образование се основава на приоритетите, заложени в националните програмни и стратегически документи, както и на принципите и насоките в актовете, приети от институциите и органите на Европейския съюз
Дали не е Европейски принцип или незнам какво, но образованието се предвижда да е задължително и безплатно само до 16 годишна възраст!!!
Хубаво прочетете предложението:

Чл. 8. (1) Всеки гражданин има право на равен достъп до качествено образование.
(2) ОБРАЗОВАНИЕТО ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
(3) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, възраст, пол, етнически и социален произход, език, вероизповедание, здравословно състояние и обществено положение.
(4) Ограничения са допустими само в изрично уредените в нормативен акт случаи.
Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2) Гражданите осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
Според
Чл. 64. (1) Основното образование се осъществява в два етапа:
1. начален – от I до IV клас включително;
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
(2) Средното образование се осъществява в два етапа:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително
Някои ученици навършват 16 години по времето когато са в 10 клас, но не всички.Означава ли ,че след като безплатното образование е безплатно до 16г, то родителите на някои ученици ще трябва да заплащат по времето на годината такси за да учат децата им, а други не ?Какви ще бъдат тези такси ,къде ще постъпват нее уточнено в новия закон…?

Не трябва ли образованието да е безплатно до 18годишна възраст?
Този чл.9 си е пълна недомислица! И от кога ще влезе в сила този закон?За кой набор ученици ще важи? Означава ли, че следващата година моите ученици ще заплащат такса за да учат в 11 и 12 клас?
Вижда се, че ще заплащат след като влезе в сила закона от:

Чл. 25. (1) Училището е институция в системата на училищното образование, в която
се обучават и възпитават ученици и се осигуряват условия за завършването на клас и етап и
за придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.
(2) Училището може да извършва и задължителната подготовка на децата преди
постъпването им в I клас.
(3) Училището може да предоставя срещу заплащане допълнителни обучителни
услуги, доколкото това не противоречи на този закон.
(4) Училището може да организира и провежда срещу заплащане обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация на лица, навършили 16-годишна
възраст, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

А нашето общество като цяло си мълчи и не протестира…какво да протестира, то преди няколко години, като пожелаха учениците в 12 клас да отложат матурите за този набор, за който е по новата система и сега е в 7 клас също не успяха и беше наложено за тях, въпреки ,че имаха права.
Кой ги подкрепи?Медиите застанаха на страната на правителството, изопачиха цялото обществено мнение, не представиха реалното положение в училищата по време на учителската стачка ,настроиха родителите и обществото срещу учителите и последните се примириха с положението…
Дали Европейския съюз налага изискването частните училища също да бъдат финансирни наравно в общинските и държавните и да ползват общински сгради?Каква корупция ще се развихри поради този факт?Питам се , къде това е прието? По какво тогава ще се различават едните от другите? Ако това се приеме , частните училища ще разполагат с повече средства, поради факта че освен държавната субсидия те ще искат и от родителите такса за обучението на децата им, и разбира се ще привлекат най-добрите учители предлагайки им по-голямо възнаграждение. Докато частните училища се утвърдят с авторитет, който все още не са изградили ще мине доста време…
В това няма нищо лошо, но по този начин общинските се обричат на гибел и разруха, така както виждаме че е на запад. Къде е тогава тази грижа за всички деца…? България ли трябва да се съобразява с Европейските изисквания или те трябва да се поучат от нас?Те и сега си имат проблеми и се чудят как да привлекат нашите младежи които имат много повече знания и желание за учене от техните…
Разбира се родителите имат задължения, които трябва да изпълнят, защото в противен случай ще трябва да плащат глоби .Тези глоби са фиксирани за момента и ако за момента изглеждат приемливи, то в бъдеще може да се окажат твърде смешни или непоносими.
Ако искаме да имаме един закон, който няма да бъде променян всяка година ,то Не трябва ли глобите и таксите да бъдат обвързани с минималната заплата в страната ?
Спомнете си стария закон и неговите поправки и допълнения чрез държавен вестник.Човек не може да се ориентира в него и затова в много случаи той се нарушава….

Издаването на свидетелства за основно образование след 7 клас беше отложено, но сега 7-класниците ще полагат изпит, който ще бъде външно оценяване с качеството на приемен изпит за ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН клас. Дали ще получат свидетелство за основно образование? Учебните програми не са обсъдени за този 8клас, а за сегашния 8клас има само някакви помагала, Но както виждаме всичко е в действие…

Това,  върху което разсъждавах,  касае родителите и учениците :

Чл. 183. (1) Родители (настойници, попечители), които не осигуряват присъствието на децата си в подготвителна група и в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(2) Родители (настойници, попечители), които системно не се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат писмено поканени от директора, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв.

(3) Образованието и обучението до 16-годишна възраст може да бъде безплатно за български граждани и в частните училища при условията и по реда на този закон.
(4) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани над 16-годишна възраст за деца – граждани на друга държава членка. На тези ученици се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(5) Обучението до началния етап на образованието в държавните и общинските училища е безплатно и за деца – граждани на трети страни в съответствие с Конвенцията за правата на детето.
(6) Извън случаите по ал. 5 училищното образование в държавните и общинските училища е безплатно до 16-годишна възраст за граждани на трети страни, които са:
1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
2. приети по актове на Министерския съвет;
3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден.
(7) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани на трети страни срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет

Чл. 178. (1) Частните училища получават процент от средствата по чл. 171, при условие че осигуряват безплатно обучение по смисъла на чл. 9 за определен процент от учениците. ????
(2) Частните детски градини получават процент от средствата по чл. 171, при условие че таксите за отглеждане, възпитание и подготовка на определен процент от деца та в тях са определени в размер, не по-висок от размера на таксите за държавните и общинските детски градини.
(3) Процентите по ал. 1 и 2 се определят ежегодно с акт на Министерския съвет.
(4) Финансиращ орган на частните училища и детски градини е общината, на чиято територия се намира тяхното седалище
Чл. 33. (4) Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученицисе създават по искане на местни физически и юридически лица. Частните детски градини и училища може да получават бюджетни средства при условията и по реда на този закон.
Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученици ползват имоти –частна собственост или имоти – държавна или общинска собственост, предоставени им по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
Чл. 101. (1) Учениците, завършили основно образование, се приемат в VIII клас въз основа на резултатите от националното външно оценяване след завършено основно образование. Допълнителни условия и ред за приемане в определени профили, специалности от професии и училища, включително изпит за проверка на способностите може да се предвидят в наредбата по чл. 104, ал. 1.

Следва продължение

април 30, 2010

Тест за 7 клас по математика

Filed under: 7 клас,АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 22:25
Tags: , ,

Днес присъствах на съвещание на математиците от Стара Загора по повод външното оценяване на учениците от 7 клас. Новият ни инспектор по математика г-н Александър Буров сподели мнението си по критериите за външното оценяване дадени от МОМН , което се покрива с мнението на колегите по математика и което вече съм изказвала в дневника си.

За съжаление МОМН с нищо не е променила вида или указанията за външното оценяване по математика въпреки изказаните мнения и препоръки на учителите на проведените септемврийски съвещания в началото на учебната година. Нещо повече, избранияг за най-добър тест предложен от учители е  вариант ,който  е аналогичен на  предложения от министерството.

Тъй като теста в първи модул съдържа задачи, които спокойно могат да бъдат включени и във втори модул, а зад.26,27 и 28 от втори модул изискват пълното разписване на решението за достигане на краен резултат, който се изисква и се оценява по указание от МОМН , то учениците биха били ощетети в случай ,че не достигнат да верния отговор, то проверяващите в Стара Загора ще проверяват и оценяват и черновите на писмените работи.  Чест прави на г-н Буров , че отсега се ангажира с това решение в полза на учениците, преди МОМН да е дало подобно указание.

Така, че скъпи седмоскласници ,съветваме Ви да  разписвате решенията  на задачите върху черновите  .

Съветваме Ви – разпечатайте Test-7 klas-matematika-2010.doc и проверете своите възможности. В сайта на МОМН има още тестове по математика и БЕЛ,които са формат.pdf, които също можете да разпечатате.

Желаем Ви успешно представяне на външното оценяване !април 25, 2010

Закон за училищното образование – проект


В медиите се спомена за новия закон за образованието и учениците от 11 клас ме попитаха :“ къде могат да го намерят и да си кажат мнението….“,  Попитах някои от колегите си, но и те незнаеха нищо.Колкото и да търсих в сайта на МОМН , не можах да го намеря…..Единственото , което намерих е едно уточнение

Намерих проекто закона в сайта на фондация Пайдея , който е във формат-Проект за обсъждане-Закон за училищното образование.pdf . …..Това предизвиква доста въпроси…!? На всяка негова страница се отправя покана да си кажете мнението…..

Ако наистина Ви интересува бъдещето на образованието , четете същия документ в по -популярен формат:

Закон за училищното образованe.doc

март 8, 2010

Моят Осми март

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 21:50
Tags: , , ,

Днес в часа по  математика моите ученици от 10а клас започнаха с пожелания за 8 март, без да знаят нищо за историята на този ден.Благодарих им за пожеланията и направих малко отклонение от плана на урока , като започнах с малко история:

В Ню Йорк на 8 март 1857 г се провежда масова протестна демонстрация на жени работнички с искане

-за намаляване на работния ден

-за подобряване на условията на труд

– за достъп на жените до работни места в обществения сектор и други.

По предложение на Клара Цеткин, направено на Втората международна конференция на жените социалистки в Копенхаген през 1910 г.в Германия, се приема всяка година, в една от първите недели на пролетта, да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност.

Целта била да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота. Това е време, когато жените нямат избирателни права, работният им ден е 10-12 часа, а заплащането им е по-малко от това на силния пол.

За пръв път Международният ден на жената се чества през 1911 г. в Германия, Австрия, Швейцария и Дания, а през 1913 г. – във  Франция и Русия. Но  днес почти не се празнува в тези страни.

В България Осми март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг през 1911 г., а през 1915 г. е първото публично честване.

Като общобългарски празник започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените.

След 1960 г. честването взема широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

За децата този ден е празник на мама.

Изненадващото беше , че моите ученици пожелаха да останат прави докато говорих за историята на този ден. Още повече ме смаяха  когато ми поднесоха огромен букет и напомниха ,че има и картичка с пожелание. Толкова бях смаяна, че не се сетих да запечатам този миг на фотоапарата си . Този миг ще остане само в съзнанието ми.

До края на часа се занимавахме с тригонометрия…

След часа стоях и гледах букета… и се замислих…

В днешно време учителската професия все повече се феминизира, докато преди по малко от 1оо години тази професия е била изцяло мъжка….Днес жените в България имат равноправие с мъжете…Днес много жени остават без работа или не могат да се реализират по специалността си ,като  са принудени да работят по на 2-3 работни позиции . Работния им ден е повече от 12 часа , защото те сами го желаят, но това е желание по принуда. Принуждението идва от недосттъчно заплатения труд на едно работно място. …и никой НЕ протестира …протестите са забранени пред народното събрание…

март 7, 2010

Дебатът за Българската Образователна Система

Filed under: АНАЛИЗИ — Марго Малинова @ 19:13
Tags: , , , ,

Днес случайно успях да чуя нашия  министър Вълчев, но както казват няма бивши министри, та такова беше и обръщението към него от водещата на предаването „Отпечатъци по“ БТВ. В разговора участваше и г-жа Джанева, явно учителка в начална степен, защото разговора се въртеше около натовареността на учениците не само от фактологичен характер вмъкнат в учебниците, но и натовареността с тежките раници и въвеждането на целодневно обучение. Липсата на плавен преход от 4 за 5 клас и изоставането на учениците , за нарушаване на мотивацията за учене, според колежката се дължи на многото учебен материал,вложен в учебниците. Нейното име научих от  Г-н Вълчев, който също изрази мнение за учебния материал, който сега се изучава в по-ниска степен, за разлика от неговото поколение. Имаше и още една оспожа, но така и не разбрах коя е тя- може би си беше казала каквото имаше да казва, пък и прекъснаха за реклами….

А след рекламите  г-н Вълчев изрази мнение, че „този Дебат за Българското Образование ще го има ВЕЧНО …“.

И се замислих….с кого дебатираме…и за какво…и за още куп неща…, но реших да понапиша нещо и аз задочно към този дебат:

Според мен, учебния материал е вложен в учебниците, защото учебната програма го изисква, но когато тя се обсъждаше преди години и учителите трябваше да си дадат мнението , се питам колко ли от тях го направиха?! Ние с моите колежки,тогава,  дадохме препоръките си и изразихме  несъгласието си по някои въпроси , но това явно е било или „дъжд в пустиня“ или „който командва парада, той поръчва музиката“ , защото виждам ,че няма прием на нашите предложения, които направихме навремето.

Не разбрах , въпроса за въвеждането на „придобиване основно образование да става след 7 клас“,  дали го повдигнаха преди това в този разговор…. Трябваше да стане от миналата учебна година, но никой май не си чете „старите програми“  и няма преимственост между отделните кабинети на МОМН.

Целодневното обучение е въведено в нашето училище , но то е по проект и обхваща ученици от 1  до 8 клас . В него участват най-вече ученици от пътуващите до Богомилово. На учениците се осигурява топла храна на обяд и се подготвят за следващия ден по учебната си програма .Наричат го занималня.Учителите, които ръководят тези занятия са Милена Евтимова и Петко Бонев. Отзивите на колегите за подготвеността на учениците за следващия ден са положителни . Разбира се тази целодневна форма за подготовка , НЕ обхваща учениците, които НЕ пътуват.И разбира се  има разлика между това да се подготвиш сам в къщи , където не се организираш и гледаш телевизия или си играеш на компятъра, докато родителите ти се приберат и не те попитат „готов ли си за утре“. И колко ли са тези родители… Та по късни доби почват да се подготвят учениците , ако изобщо се стига до това. Въпреки въведеното целодневно обучение  остава въпроса с мъкненето на тежките раници от по- малките  ученици. Няма необходимата материална база , която да осигурява оставянето на учебници и тетрадки на учениците в училището. За това МОМН не е помислило.

Какво да кажа за мотивацията …Мотивацията за учене, ако изобщо трябва да се създава , май зависи повече от учителите ,които трябва да преподават по учебници ,които съдържат текстове, които не са подходящи за възрастта на учениците или изобщо не са съвместими с образователна система , която трябва да цели да подготви подрастващите за живота. Учителят е този, който избира какво и как да го обясни на учениците си и после да изисква усвояването му. Затова, не е чудно, че учебните тетрадки и пособия , които са изготвени от учители за по-малките ученици са по- полезни от учебниците им. Е, тогава, питам колегите  си, защо трябва да носят учениците и учебниците в училище?

Вижте  в горна степен учениците. Колко от тях носят учебници ? А, се питам, колко от тях изобщо имат и по кои предмети …?

Мисля си…как така човек се демотивира ….

Демотивацията на учениците не идва от съдържанието на учебния материал,който трябва да усвоят, защото винаги има един минимум който е по силите им,  а от угасване на вярата им в тяхната собствена успеваемост и от неяснотата за приложимостта на знанията в живота , който ги заобикаля.

Какъв е живота на младото поколение …? Какво ги вълнува…? Каква музика слушат..?Как прекарват времето си извън училище…? За какво разговарят с родителите си …? Дори , ако щете какво гледат по ТВ …? ТОВА Е нещото , което ги мотивира…за каквото и да било… МОЖЕ  БИ…

Като капак на всичко, а може би и за да разбера, какво точно гледат по ТВ моите скъпи ученици и родителите им, че дори и мои колеги…, имаше прекъсване на ТВ предаването  за което стана въпрос- от реклами  за турски сериали-сапунки и незнам, какво още…ЕТО , Това също е демотивиращо….Чудя се, какви хора ръководят тази телевизия …..? Честно , да си призная, все по-малко гледам ТВ…заради рекламите….., а предаването ще има продължение през следващата седмица…кога ли? ..и дали ще го гледам…?…. незнам, май НЕ съм мотивирана….

февруари 21, 2010

ЖИВОТЪТ СЕ ИЗМЕРВА НЕ С БРОЯ ВДИШВАНИЯ, КОИТО ПРАВИМ, А С МОМЕНТИТЕ, КОИТО СПИРАТ ДЪХА НИ! Джордж Карлин

Filed under: АНАЛИЗИ,ден — Марго Малинова @ 22:02
Tags:

Когато съпругата на Джордж Карлин починала, Карлин – известният груб и устат комик от 70-те и 80-те години – написал тази невероятно изразителна статия – толкова уместна и днес:

ЖИВОТЪТ СЕ ИЗМЕРВА НЕ С БРОЯ ВДИШВАНИЯ, КОИТО ПРАВИМ, А С МОМЕНТИТЕ, КОИТО СПИРАТ ДЪХА НИ!

Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, купуваме повече, но се радваме на по-малко. Имаме по-големи къщи, но по-малки семейства, повече удобства, но по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум, повече знания, но по-лоша преценка, имаме повече експерти, но и повече проблеми, повече медицина, но по-малко здраве.

Пием твърде много, пушим твърде много, харчим твърде безотговорно, смеем се твърде малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно, лягаме си твърде късно, събуждаме се твърде уморени, четем твърде малко, гледаме твърде много телевизия и се молим твърде рядко. Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често.

Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме на луната и се върнахме, но ни е трудно да прекосим улицата и да се запознаем с новия съсед. Покорихме космическите ширини, но не и душевните. Правим по-големи неща, но не и по-добри.

Пречистихме въздуха, но замърсихме душата. Подчинихме атома, но не и предразсъдъците си. Пишем по¬вече, но научаваме по-малко. Планираме по¬вече, но постигаме по-малко. Научихме се да бързаме, но не и да чакаме. Правим нови компютри, които складират повече информация и бълват повече копия от когато и да било, но общуваме все по-малко.

Това е времето на бързото хранене и лошото храносмилане, на големите мъже и дребните души, на лесните печалби и трудните връзки. Времето на по-големи семейни доходи и повече разводи, по-красиви къщи и разбити домове. Времето на кратките пътувания, еднократните памперси и еднократния морал, връзките за една нощ и наднорменото тегло и на хапчетата, които правят всичко – възбуждат ни, успокояват ни, убиват ни. Време, в което има много на витрината, но малко в склада.

Запомнете! Отделете повече време на тези, които обичате, защото те не са с вас завинаги! Кажете блага дума на този, който ви гледа отдолу нагоре с възхищение, защото това малко същество скоро ще порасне и няма да е вече до вас. Горещо прегърнете човека до себе си, защото това е единственото съкровище, което можете да дадете от сърцето си и не струва нито стотинка.

Казвайте „обичам те“ на любимите си, но най-вече наистина го мислете. Целувка и прегръдка могат да поправят всяка злина, когато идват от сърцето. Дръжте се за ръце, и ценете моментите, когато сте заедно, защото един ден този човек няма да е до вас. Отделете време да се обичате, намерете време да си говорите и намерете време да споделяте всичко, което имате да си кажете.

Защото животът се измерва не с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.

Джордж Карлин

изпратена статия  от г-жа Пламена Динева

Следваща страница »

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.