Дневникът на Марго Малинова

юни 9, 2010

Решение на педагогическия съвет

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:46
Tags: , , , , ,

Днес педагогическия съвет гласува следното предложение:

Ученици, на  които не може да се оформи срочна и годишна оценка , поради направени отсъствия по уважителни причини ще полагат поправителен изпит.

Ученици ,на  които не може да се оформи срочна и годишна  оценка , поради направени отсъствия по неуважителни причини ще повтарят годината.

Това е добро предложение и за новия училищен правилник !

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: