Дневникът на Марго Малинова

юни 25, 2010

МОМН „Разледва ОБРАЗУВАНИЕТО“

Filed under: Без категория — Марго Малинова @ 17:47
Tags: ,

Advertisements

юни 11, 2010

Втора задължителна матура-профилиран предмет

Filed under: Проекти — Марго Малинова @ 15:18
Tags: , , , , ,

Днес с моя 10А клас поговорихме за  избора им на  бъдещата втора матура, но те не бяха разгледали съответния член и само се жалваха, колко са притиснати до стената , как си правят с тях опити като със зайчета и протестираха, че не е редно. Дефакто имаше само едно предложение :“да си остане избор на втора матура от ЗП по предмет, който са изучавали  и с който те желаят да кандидатстват след завършено средно образование“. Ако трябва да избират и две допълнителни матури с които ще кандидатстват , то матурите им ще станат 4,а за тях ще трябва да положат много повече труд, та според тях „ЩЕ ЛУДНАТ“. Изобщо учениците са на мнение , че дори и да имат някакви предложения за промени в новия проект, то едва ли някой ще ги чуе.Те мислят, че каквото се предложи отгоре ,това ще се случи.

Може и така да е, но все пак  скъпи мои ученици, запознайте се с члена от проектопредложението,който Ви касае и не се отказвайте да се борите за правата си , които имате:

Аз също съм на мнение, че един нов закон за образованието когато се приема , то той трябва да касае и да е известен на учениците и техните родители преди да са почнали съответната степен на обучение. В случай ,че учениците са приети по стария закон на образованието, то той трябва да важи за тях.  Един нов закон за образованието може да важи за нови набори ученици , а не от влизането му в сила.

проектозакон за образованието.doc

Предвидения нов член, който неприемаме, но може да ни засегне:

Чл. 99. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас и успешно положили държавни

зрелостни изпити, придобиват средно образование, което се удостоверява с диплома за

средно образование. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за

продължаване на образованието или за професионално обучение.

(2) Задължителните държавни зрелостни изпити са два, като единият от тях е по

учебния предмет „български език и литература”, а вторият е един от учебните предмети

„чужд език”, „математика”, ”информатика” , „информационни технологии” „физика и

астрономия”, „биология и здравно образование”, „химия и опазване на околната среда”,

„история и цивилизация” и „география и икономика” „предприемачество” и предметния

цикъл „философия”, посочен от ученика измежду изучаваните от него в профилирана

подготовка.

(3) Държавният зрелостен изпит по български език и литература измерва постигането

на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка в средната

степен на образование, а вторият държавен зрелостен изпит – постигането на държавните

образователни стандарти за профилирана подготовка, независимо от формата на обучение и

от предвидените учебни часове за изучаването на съответния учебен предмет.

(4) По свое желание ученикът може да положи и до два допълнителни държавни

зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети по ал. 2, с изключение на „български

език и литература”, като следва да посочи и равнището – задължителна общообразователна

или профилирана подготовка, върху което ще полага съответните изпити.

(5) Учениците от професионалните гимназии не полагат втори задължителен

държавен зрелостен изпит, а вместо него в графата се вписва средноаритметичната оценка от

оценките по теория и по практика на държавния изпит за придобиване на професионална

квалификация.

(6) Учениците, обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ

при завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или един от

официалните езици на държавата – страна по договора, може да поискат в графата за втори

задължителен държавен зрелостен изпит да се впише оценката им от изпита по език,

положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. Разпоредбата се

прилага, в случай че езикът на държавата – страна по договора, е сред чуждите езици, по

които съгласно българското законодателство може да бъде положен държавен зрелостен

изпит по учебния предмет „чужд език”. Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се

оценяват по начин, който позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в

училищното образование в Република България система за оценяване.

(7) Държавните зрелостни изпити по ал. 2 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени върху учебното съдържание за задължителна

общообразователна подготовка – за първия задължителен държавен зрелостен изпит, и върху

учебното съдържание за профилирана подготовка – за втория задължителен държавен

зрелостен изпит.

(8) Държавните зрелостни изпити по ал .4 се провеждат по учебно-изпитни програми

за съответните учебни предмети, разработени отделно върху учебното съдържание за

задължителна общообразователна подготовка и отделно върху учебното съдържание за

профилирана подготовка.

(9) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и ал. 8 и условията и редът за организацията

и провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с наредба на министъра на

образованието, младежта и науката.

(10) Ученик, успешно завършил XII клас, който не се е явил или не е положил

успешно задължителен държавен зрелостен изпит, по свое желание получава удостоверение

за завършен втори гимназиален етап, което дава право на професионално обучение и достъп

до пазара на труда. Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за

продължаване на образованието.

(11) Ученик, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен

зрелостен изпит, придобива средно образование, като в дипломата му се вписват само

успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.

(12) Лицата по ал. 10 може да се явяват на държавни зрелостни изпити без

ограничение за възраст и за брой изпитни сесии при спазване на действащите юридически

актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването.

(13) Лицата по ал. 10 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит, който не

са положили успешно. В случай че неуспешно положен е вторият задължителен държавен

зрелостен изпит, те може да изберат като втори задължителен държавен зрелостен изпит

друг учебен предмет по ал. 2, както и да положат допълнителни държавни зрелостни изпити

по ал. 4.

(14) Лица, които са придобили средно образование, може да се явят на допълнителни

държавни зрелостни изпити по избрани от тях учебни предмети по ал. 4, по които нямат

оценка в дипломата за средно образование. Допълнителните държавни зрелостни изпити се

полагат при спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни

изпити, към момента на явяването, като резултатите се вписват в отделно удостоверение

юни 9, 2010

Решение на педагогическия съвет

Filed under: ден — Марго Малинова @ 19:46
Tags: , , , , ,

Днес педагогическия съвет гласува следното предложение:

Ученици, на  които не може да се оформи срочна и годишна оценка , поради направени отсъствия по уважителни причини ще полагат поправителен изпит.

Ученици ,на  които не може да се оформи срочна и годишна  оценка , поради направени отсъствия по неуважителни причини ще повтарят годината.

Това е добро предложение и за новия училищен правилник !

юни 4, 2010

1 лев

Filed under: Семинарни упражнения,ден — Марго Малинова @ 23:04
Tags:

Преди 130 години на 4 юни влиза в сила наименованието на нашата парична единица

1 български лев  = 1 френски франк

по предложение на Йосиф Ковачев .

КРОСС

ДНЕС

1 български лев  = 3.35386 френски франк

БНБ

Create a free website or blog at WordPress.com.