Дневникът на Марго Малинова

май 8, 2010

ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:45
Tags: , , , ,

В първа глава на новия закон за образованието е заявено, че
Чл. 3. (1) Образованието е основен национален приоритет в Република България
За съжаление обаче българската политика в областта на образованието ще се ръководи не от традициите на нашето образование, което за последните 20 години беше съсипано от реформи, а от директивите на Европейския съюз:
Чл. 4. (1) Държавната политика в областта на училищното образование се основава на приоритетите, заложени в националните програмни и стратегически документи, както и на принципите и насоките в актовете, приети от институциите и органите на Европейския съюз
Дали не е Европейски принцип или незнам какво, но образованието се предвижда да е задължително и безплатно само до 16 годишна възраст!!!
Хубаво прочетете предложението:

Чл. 8. (1) Всеки гражданин има право на равен достъп до качествено образование.
(2) ОБРАЗОВАНИЕТО ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
(3) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, възраст, пол, етнически и социален произход, език, вероизповедание, здравословно състояние и обществено положение.
(4) Ограничения са допустими само в изрично уредените в нормативен акт случаи.
Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2) Гражданите осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
Според
Чл. 64. (1) Основното образование се осъществява в два етапа:
1. начален – от I до IV клас включително;
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
(2) Средното образование се осъществява в два етапа:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително
Някои ученици навършват 16 години по времето когато са в 10 клас, но не всички.Означава ли ,че след като безплатното образование е безплатно до 16г, то родителите на някои ученици ще трябва да заплащат по времето на годината такси за да учат децата им, а други не ?Какви ще бъдат тези такси ,къде ще постъпват нее уточнено в новия закон…?

Не трябва ли образованието да е безплатно до 18годишна възраст?
Този чл.9 си е пълна недомислица! И от кога ще влезе в сила този закон?За кой набор ученици ще важи? Означава ли, че следващата година моите ученици ще заплащат такса за да учат в 11 и 12 клас?
Вижда се, че ще заплащат след като влезе в сила закона от:

Чл. 25. (1) Училището е институция в системата на училищното образование, в която
се обучават и възпитават ученици и се осигуряват условия за завършването на клас и етап и
за придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.
(2) Училището може да извършва и задължителната подготовка на децата преди
постъпването им в I клас.
(3) Училището може да предоставя срещу заплащане допълнителни обучителни
услуги, доколкото това не противоречи на този закон.
(4) Училището може да организира и провежда срещу заплащане обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация на лица, навършили 16-годишна
възраст, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

А нашето общество като цяло си мълчи и не протестира…какво да протестира, то преди няколко години, като пожелаха учениците в 12 клас да отложат матурите за този набор, за който е по новата система и сега е в 7 клас също не успяха и беше наложено за тях, въпреки ,че имаха права.
Кой ги подкрепи?Медиите застанаха на страната на правителството, изопачиха цялото обществено мнение, не представиха реалното положение в училищата по време на учителската стачка ,настроиха родителите и обществото срещу учителите и последните се примириха с положението…
Дали Европейския съюз налага изискването частните училища също да бъдат финансирни наравно в общинските и държавните и да ползват общински сгради?Каква корупция ще се развихри поради този факт?Питам се , къде това е прието? По какво тогава ще се различават едните от другите? Ако това се приеме , частните училища ще разполагат с повече средства, поради факта че освен държавната субсидия те ще искат и от родителите такса за обучението на децата им, и разбира се ще привлекат най-добрите учители предлагайки им по-голямо възнаграждение. Докато частните училища се утвърдят с авторитет, който все още не са изградили ще мине доста време…
В това няма нищо лошо, но по този начин общинските се обричат на гибел и разруха, така както виждаме че е на запад. Къде е тогава тази грижа за всички деца…? България ли трябва да се съобразява с Европейските изисквания или те трябва да се поучат от нас?Те и сега си имат проблеми и се чудят как да привлекат нашите младежи които имат много повече знания и желание за учене от техните…
Разбира се родителите имат задължения, които трябва да изпълнят, защото в противен случай ще трябва да плащат глоби .Тези глоби са фиксирани за момента и ако за момента изглеждат приемливи, то в бъдеще може да се окажат твърде смешни или непоносими.
Ако искаме да имаме един закон, който няма да бъде променян всяка година ,то Не трябва ли глобите и таксите да бъдат обвързани с минималната заплата в страната ?
Спомнете си стария закон и неговите поправки и допълнения чрез държавен вестник.Човек не може да се ориентира в него и затова в много случаи той се нарушава….

Издаването на свидетелства за основно образование след 7 клас беше отложено, но сега 7-класниците ще полагат изпит, който ще бъде външно оценяване с качеството на приемен изпит за ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН клас. Дали ще получат свидетелство за основно образование? Учебните програми не са обсъдени за този 8клас, а за сегашния 8клас има само някакви помагала, Но както виждаме всичко е в действие…

Това,  върху което разсъждавах,  касае родителите и учениците :

Чл. 183. (1) Родители (настойници, попечители), които не осигуряват присъствието на децата си в подготвителна група и в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(2) Родители (настойници, попечители), които системно не се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат писмено поканени от директора, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв.

(3) Образованието и обучението до 16-годишна възраст може да бъде безплатно за български граждани и в частните училища при условията и по реда на този закон.
(4) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани над 16-годишна възраст за деца – граждани на друга държава членка. На тези ученици се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(5) Обучението до началния етап на образованието в държавните и общинските училища е безплатно и за деца – граждани на трети страни в съответствие с Конвенцията за правата на детето.
(6) Извън случаите по ал. 5 училищното образование в държавните и общинските училища е безплатно до 16-годишна възраст за граждани на трети страни, които са:
1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
2. приети по актове на Министерския съвет;
3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден.
(7) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани на трети страни срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет

Чл. 178. (1) Частните училища получават процент от средствата по чл. 171, при условие че осигуряват безплатно обучение по смисъла на чл. 9 за определен процент от учениците. ????
(2) Частните детски градини получават процент от средствата по чл. 171, при условие че таксите за отглеждане, възпитание и подготовка на определен процент от деца та в тях са определени в размер, не по-висок от размера на таксите за държавните и общинските детски градини.
(3) Процентите по ал. 1 и 2 се определят ежегодно с акт на Министерския съвет.
(4) Финансиращ орган на частните училища и детски градини е общината, на чиято територия се намира тяхното седалище
Чл. 33. (4) Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученицисе създават по искане на местни физически и юридически лица. Частните детски градини и училища може да получават бюджетни средства при условията и по реда на този закон.
Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученици ползват имоти –частна собственост или имоти – държавна или общинска собственост, предоставени им по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
Чл. 101. (1) Учениците, завършили основно образование, се приемат в VIII клас въз основа на резултатите от националното външно оценяване след завършено основно образование. Допълнителни условия и ред за приемане в определени профили, специалности от професии и училища, включително изпит за проверка на способностите може да се предвидят в наредбата по чл. 104, ал. 1.

Следва продължение

Advertisements

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: