Дневникът на Марго Малинова

май 29, 2010

Ретро

Filed under: ден,красота — Марго Малинова @ 21:20
Tags:

Реклами

май 25, 2010

24 май- Железник

Filed under: ден — Марго Малинова @ 16:08
Tags: ,

Парада на СОУ „Железник “

Композиции на нашите мажоретки

май 24, 2010

24 май 2010

Filed under: ден — Марго Малинова @ 21:12
Tags: , ,

Денят на славянската писменост и култура се чества  повече от 100 години в България. Преди години ученици, учители и общественост пееше химна „Върви народе възродени, към светли бъднини върви…“….?

Кирил  и Методи

Днес манифестациите минават с фанфарна музика и мажоретки…

Днес по главната улица бяха излезли много старозагорци …

Пред общината нашите мажоретки участваха в поздравителен концерт с нови композиции с нов ръководител…

май 22, 2010

Прекрасен ден

Filed under: ден — Марго Малинова @ 23:02
Tags: , , , ,

В петък/ 21 май /директора на нашето СОУ „Железник “ прочете най-хубавата заповед , с която обяви отличилите се ученици в олимпиади и спортни състезания през учебната година до момента и техните учители. Госпожа Ангелова награди ученици и учители допринесли за издигане на престижа на училището с грамоти и плакети , като честити на всички предстоящия най-светъл празник  -деня на българската писменост и култура.

Вечерта предстоеше  абитуриентския бал на 12- клас. Най-прекрасния ден , който се помни цял живот!

А аз ще си спомням прекрасните часове прекарани с този випуск

Ще си спомням този прекрасен ден прекаран с учениците, започващ  с радостната среща пред общината , с танците в ресторанта и дискотеката до зори.Ще си спомням техните очи ,с които се научихме да разговаряме без думи.  В този ден момичетата бяха същински принцеси, а момчетата истински джентълмени. Пожелавам им всички техни мечти да се сбъднат!!!

май 16, 2010

Нов закон за училищното образование – мерки за дисциплиниране

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 00:31
Tags: , , , , , ,

За  подобряване на дисциплината в новия правилник за училищата няма почти нищо ново, освен някои недомислици… Новото е , че за провинение и неспазване на задълженията  трябва да се налага само едно наказание или мярка  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК. Това е наистина разумно , но логично ли е да се определя като наказание дейност, която е в полза на класа или училището? Да  накажеш един човек да извърши добро ?Какво въздействие би имало подобно наказание ? Дали това е възпитателно?

Предложение: чл.113 (1)т. 2. Да се премахне!

Мисля, че  налагането на глоба за направени неизвинени отсъствия , което разисквахме в преходния анализ,се счита за най-доброто наказание .Когато родителя трябва да даде пари в полза за училището и при дисциплинарни нарушения на правилника  в училището , тогава родителят може да изисква от детето си тези финансови разходи в семейството да бъдат от средствата, които се полагат за детето му. Според мен Такава наказателна мярка ще окаже най-доброто възпитателно въздействие.

Във връзка със подписана конвенция за правата на детето и не знам още какви в нашите училища се обучават вече и деца със СОП. Много от тези деца наистина се вписват в колектива на класа и успешно се реализират в живота. Но , да заложиш в новия правилник, че за такива деца не важат някои мерки за дисциплиниране е предизвикателство за извършване на нарушение на правилника ,точно защото те ще знаят  ,че са ненаказуеми. Отстраняването от час би трябвало да важи за всички ученици. Разликата при деца със СОП е , че тези деца може би имат нужда от лекар или специални грижи или специално отношение в определени моменти , но един учител в класната стая и съучениците му не могат да му ги осигурят без нарушаване на учебния процес. Ето защо почернения от мен текст в чл.113(4) трябва да се премахне или да се редактира , така че учителят да има възможност да направи най-доброто за дете със СОП и за останалите ученици в класа си.

Това трябва да отвори очите на УПРАВЛЯВАЩИТЕ , че в новия правилник трябва да се въведе член за правата и задълженията или поне да се спомене ролята на медицинските лица в училищата !!!

По повод чл.116 , в който се предполага , че учителя ще пише качествена оценка в края на срока за поведението на ученика е най-малкото смешно. Предлагам да се пише количествена оценка  за участието на ученика в учебния процес , което е право на всеки учител и този член да отпадне.  Да отпадне и член 117,който задължава класния ръководител да пише информация-характеристика -препоръка или както искате го наречете за ученика ,която да бъде представяна при кандидатстване във ВУЗ или при кандидатстване на работа и т.н. Имам спомен от 70-те години, когато това все още се извършваше  в системата на образованието  и учениците -активисти на ДКМС пишета характеристиките на съучениците си и своите собствени. …

Цитирани членове от проектозакона:

Чл. 111. (1) За нарушение на правилата и нормите в училище, когато са изчерпани

всички други възможности и мерки за превенция и подкрепа, на учениците се налагат мерки

за дисциплиниране.

Чл. 112. (1) На учениците се налагат следните наказания:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване в самостоятелна форма на обучение.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

наказания, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Наказанията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се налагат на ученици в началния етап на

образованието.

(4) Наказанието по ал. 1, т. 5 се налага на ученици, навършили 16-годишна възраст.

(5) Наказанията по ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни

нарушения.

(6) Наказанията по ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, при

условия и по ред, определени с правилника за дейността на училището

Чл. 113. (1) На учениците може да се налагат следните други мерки:

1.ограничаване на участието на ученика в училищни дейности;

2. натоварване на ученика с полезни дейности в полза на класа или училището;

3. отстраняване от час;

4. отстраняване от училище.

(2) В правилника за дейността на училището може да бъдат предвидени и други

мерки, доколкото те не противоречат на този закон.

(3) Видовете дейности по ал. 1, т. 1 и 2 се уреждат в правилника за дейността на

училището.

(4) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага на ученик, който пречи на учителя и/или на

съучениците си по време на учебен час. Мярката не може да се налага на ученици със

специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането

или нарушението.

(5) Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на часа, от

който е отстранен. Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на

учениците при изпълнението на мярката.

(6) Мярката по ал. 1, т. 4 се налага, когато ученикът се яви в училище с облекло или

във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато

състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес Училището създава условия за възпитателна работа и надзор на учениците при изпълнението

на мярката.

Чл. 116. (1) В края на всеки учебен срок учителят по съответния учебен

предмет/модул поставя на всеки ученик оценка за поведение с качествен показател.

(2) Оценките по ал. 1 може да бъдат: „похвално”, „добро”, „нуждае се от подобрение”.

(3) Оценката на поведенито служи за информация на участниците в образователно-

възпиталния процес и родителите (настойниците, попечителите).

Чл. 117. (1) В края на всеки етап и степен на образование класният ръководител

изготвя информация за всеки ученик от класа, в която описва развитието на ученика в

образователно-възпитателния процес, участието му в училищния живот и спазването на

училищната дисциплина и прави препоръки за насочването му към различни форми на

допълнителна работа, включително извънкласни и извънучилищни дейности, както и за

предприемане на мерки за превенция, подкрепа или дисциплиниране. В информацията се

поставя акцент върху силните страни в развитието на ученика.

(3) При изготвянето на информацията се вземат предвид оценките за поведението на

ученика по чл. 116.

(3) Информацията се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго

училище. (4) Информацията се връчва на родителя срещу подпис.

(5) Информацията при завършване на основно и средно образование е неразделна част

от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(5) Информацията на ученика към дипломата за средно образование може да се отчита

в процедурата за прием във висше училище по решение на академичния съвет на висшето

училище.

май 13, 2010

Закон за училищното образование – обсъждане на проекта в училище

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:02
Tags: , , , , , ,

По повод предишния анализ доста родители пожелаха да има родителска среща за да изкажат мнението си, но засега такава не се предвижда ,защото  учебния процес е натоварен с провеждането на външно оценяване  и ДЗИ, Родителите искат да знаят къде е тази дискусия /широко прокламирана/ за да изкажат мненията си, но и аз не знам къде е…. По повод предишния анализ за платеното обучение след 16 годишна възраст , моите ученици бяха категорични ,че това не може да се приеме преди промяна на Конституцията на България  .Те ме накараха да намеря конституцията , за да  я цитираме на управляващите :

Конституцията на България в чл.53 гарантира безплатно обучение:

Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Отговора на МОМН/уточнение / , който се оправдава с останал стар текст и отново недоглеждане в което 2т и 7 т. се повтарят , разсмя учениците ….Някои обърнаха  внимание на подчертаното/вариант ,който маркира посоката/ и го изтълкуваха, че това рано или късно ще се случи….Други обърнаха внимание на чл.19 -на предложението да се изучава   майчин език и култура в училище-меко казано ,  това никак не им се понрави в перспективата на бъдещето за България.

Предложение на учениците:“ Ако трябва да се изучава майчин език и култура , то това да бъде организирано към посолствата на съответната държава или общност.“

Беше дискутиран и чл.12 т4 -въпреки че образованието ни е светско някой се опитва да направи вратичка за въвеждане на часове по религия в училище.Реакцията на учениците е: „Ааа, не на нас“, но някои ученици обърнаха внимание  накъде е насочен и за какви религии става въпрос.Така, че тяхното предложение е да остане (4)В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

Предложение за допълнение, породено от толерантност:

Религия може да се изучава в духовните училища или към съответните религиозни институции-църкви, джамии, синагоги и прочее.

Следва уточнението на МОМН почл.9:

“ По повод отправеното запитване за неточността на чл. 9, уточняваме, че при преноса на текста е останал първоначален вариант, който маркира насоката за развиване. Публикуваме коригирания вариант, който предлагаме за общестествена дискусия:

Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2т.) Образованието и обучението над 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно за български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Лицата осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
(4) Образованието и обучението на български граждани в частните училища може да бъде частично поето от държавата, чрез изплащане на единния разходен стандарт за един ученик при условията и по реда на този закон.
(5) На лица, които не са български граждани, обучаващи се в българските държавни и общински училища в страната и в чужбина се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(6) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7т.) Училищното образование в държавните и общинските училища в страната и в чужбина е безплатно за лица над 16-годишна възраст, които не са български граждани или граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и са:

  1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
  2. приети по актове на Министерския съвет;

приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден“

Обсъдения

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават и майчиния си език в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Във Връзка с учебниците по майчиния език-любопитни сме да видим помагало на цигански език -според някои помагалото ще е написано на кирилица ,но на ромски и ще е като шлъокавицата ,когато пишем с латински букви на български език .Спомнихме си ,че Европейския съюз искаха да ни накарат да заменим кирилицата с латиница , но поне това засега е защитено!

Чл. 73. (1) Учебниците и учебните помагала се съставят на книжовния български

език.

(2) Учебниците и учебните помагала осигуряват условия за усвояване на книжовния български език, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет „чужд език” и по майчин език.

Несъгласие с текста в чл.12

Чл. 12. (1) Училищното образование в Република България е светско

(4) В училище религия се изучава в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Религия може да се изучава и като самостоятелен учебен предмет в часовете за задължителноизбираема или за свободноизбираема подготовка по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Не знаем , но се досещаме за кого е изгодно да се въведе целодневно обучение при което учебните часове ще се разделят на 2 групи  и едните ще се изучават преди обяд, а други ще бъдат следобед, но не искам да излагам тук изказаните коментари .Затова имаме предложения подчертания текст в чл.82 изобщо да отпадне и  да остане без него , защото няма лошо, ако има занимания по желание на ученици и родители, . Вижте, предлагаме на управляващите подчертания текст в чл.82(3) да отпадне :

Чл. 82. (1) Държавата създава условия за поетапно въвеждане на задължителна

целодневна организация на учебния ден.

(2) Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и самостоятелна

подготовка, извънкласни дейности и други занимания по интереси, организиран отдих,

включително възможност за хранене в училище. При необходимост на учениците може да се

организира транспорт.

(3) Целодневната организация се осъществява в две форми:

1. отделяне на учебните часове от останалите дейности по ал. 3 в самостоятелни

блокове – преди обед и следобед;

2. редуване на учебни часове и други дейности по ал. 3.

(4) Целодневната организация може да се осъществява след съгласуване с

финансиращия орган и училищното настоятелство и при наличие на необходимите условия.

(5) За включване на ученик в целодневната организация по ал. 4, т. 1 родителите

(настойниците или попечителите) подават писмено заявление до директора на училището която посочат и интересите на детето.

(6) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.

(7) За учениците от I клас задължителните учебни часове се провеждат само преди

обед.

На учениците никак не им хареса, че родителите им ще бъдат глобявани заради направени от тях неизвинени отсъствия , но това е превантивна мярка да не бягат от часове, защото в много случаи родителите изобщо не знаят за техните отсъствия…

Следва продължение

май 12, 2010

11 май 2010

Filed under: ден — Марго Малинова @ 13:52
Tags: ,

През възраждането 11 май се утвърждава като училищен празник, на който се почитат  създателите на българската азбука светите братя Кирил и Методий от 1852г. Този ден е отразнуван и в Стара Загора през 1858 година с „божествена служба“ от църквата.

На този ден -11 май 2010г читалище „Железник“ свика общо събрание за приемане актуализация на устава си . То беше проведено в голямата мултимедийна зала на СОУ“ Железник“ и  се оказа малка за да побере всички членове на читалището, така че се проведе при отворени врати. В края на събранието фолклорния състав на читалището „Огърлица“ поздрави всички присъстващи с акапелно изпълнение на любими песни.

На този ден в училище Железник се почетоха светите братя Кирил и Методи . Посрешнахме знамето на училището ,на България и Европейския съюз . Прозвуча химна на училището, националния химн и химна на Европа. Вокална група с ръководител Йоанна Дечева   поздравиха присъстващите ученици , родители и абитуриенти, а Николай Николаев подсигуряваше музикалните изпълнения . Изпълненията на Таня Паунова /12кл/и Полина Стайкова/10а/ изправиха на крака всички присъстващи,  които дълго ги аплодираха. Красивите ни мажоретки представиха новите си композиции. Водещата Ивелина Красимирова /10а/ представи презентацията “ Уж академия“-4, в  която шеговито и философски бяха представени зрелостниците ни. Учителите Петър Митев, Таня Пенева и Тинка Кирева връчиха на 12-класниците дипломи в различните номинации- „Ученик фантом“, „Вечно присъствие“,“Ученически парламент“ и други…Учителите коментираха номинациите на учениците , което надявам се ще бъде запомнено от всички присъстващи. На този ден  изпратихме   12-класниците,на които им предстои да се явят на ДЗИ. За последен ден те целунаха знамето на училището като клетва за защита на доброто име на училището, в което са учили 12 години.

Госпожа Ангелова пожела успешно вземане на матурите, с което випуск 2010 ще защитят собствените си възможности и името на СОУ“Железник“ !


още снимки от деня


май 8, 2010

ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Filed under: АНАЛИЗИ,Проекти — Марго Малинова @ 17:45
Tags: , , , ,

В първа глава на новия закон за образованието е заявено, че
Чл. 3. (1) Образованието е основен национален приоритет в Република България
За съжаление обаче българската политика в областта на образованието ще се ръководи не от традициите на нашето образование, което за последните 20 години беше съсипано от реформи, а от директивите на Европейския съюз:
Чл. 4. (1) Държавната политика в областта на училищното образование се основава на приоритетите, заложени в националните програмни и стратегически документи, както и на принципите и насоките в актовете, приети от институциите и органите на Европейския съюз
Дали не е Европейски принцип или незнам какво, но образованието се предвижда да е задължително и безплатно само до 16 годишна възраст!!!
Хубаво прочетете предложението:

Чл. 8. (1) Всеки гражданин има право на равен достъп до качествено образование.
(2) ОБРАЗОВАНИЕТО ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
(3) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, възраст, пол, етнически и социален произход, език, вероизповедание, здравословно състояние и обществено положение.
(4) Ограничения са допустими само в изрично уредените в нормативен акт случаи.
Чл. 9. (1) Образованието и обучението до 16-годишна възраст в държавните и в общинските училища е безплатно.
(2) Гражданите осъществяват правото си на безплатно образование в държавните и в общинските училища, като не заплащат такси за обучението си и ползват безплатно училищната база за обучение и за развитие на интересите и на способностите си.
Според
Чл. 64. (1) Основното образование се осъществява в два етапа:
1. начален – от I до IV клас включително;
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
(2) Средното образование се осъществява в два етапа:
1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително;
2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително
Някои ученици навършват 16 години по времето когато са в 10 клас, но не всички.Означава ли ,че след като безплатното образование е безплатно до 16г, то родителите на някои ученици ще трябва да заплащат по времето на годината такси за да учат децата им, а други не ?Какви ще бъдат тези такси ,къде ще постъпват нее уточнено в новия закон…?

Не трябва ли образованието да е безплатно до 18годишна възраст?
Този чл.9 си е пълна недомислица! И от кога ще влезе в сила този закон?За кой набор ученици ще важи? Означава ли, че следващата година моите ученици ще заплащат такса за да учат в 11 и 12 клас?
Вижда се, че ще заплащат след като влезе в сила закона от:

Чл. 25. (1) Училището е институция в системата на училищното образование, в която
се обучават и възпитават ученици и се осигуряват условия за завършването на клас и етап и
за придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.
(2) Училището може да извършва и задължителната подготовка на децата преди
постъпването им в I клас.
(3) Училището може да предоставя срещу заплащане допълнителни обучителни
услуги, доколкото това не противоречи на този закон.
(4) Училището може да организира и провежда срещу заплащане обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация на лица, навършили 16-годишна
възраст, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

А нашето общество като цяло си мълчи и не протестира…какво да протестира, то преди няколко години, като пожелаха учениците в 12 клас да отложат матурите за този набор, за който е по новата система и сега е в 7 клас също не успяха и беше наложено за тях, въпреки ,че имаха права.
Кой ги подкрепи?Медиите застанаха на страната на правителството, изопачиха цялото обществено мнение, не представиха реалното положение в училищата по време на учителската стачка ,настроиха родителите и обществото срещу учителите и последните се примириха с положението…
Дали Европейския съюз налага изискването частните училища също да бъдат финансирни наравно в общинските и държавните и да ползват общински сгради?Каква корупция ще се развихри поради този факт?Питам се , къде това е прието? По какво тогава ще се различават едните от другите? Ако това се приеме , частните училища ще разполагат с повече средства, поради факта че освен държавната субсидия те ще искат и от родителите такса за обучението на децата им, и разбира се ще привлекат най-добрите учители предлагайки им по-голямо възнаграждение. Докато частните училища се утвърдят с авторитет, който все още не са изградили ще мине доста време…
В това няма нищо лошо, но по този начин общинските се обричат на гибел и разруха, така както виждаме че е на запад. Къде е тогава тази грижа за всички деца…? България ли трябва да се съобразява с Европейските изисквания или те трябва да се поучат от нас?Те и сега си имат проблеми и се чудят как да привлекат нашите младежи които имат много повече знания и желание за учене от техните…
Разбира се родителите имат задължения, които трябва да изпълнят, защото в противен случай ще трябва да плащат глоби .Тези глоби са фиксирани за момента и ако за момента изглеждат приемливи, то в бъдеще може да се окажат твърде смешни или непоносими.
Ако искаме да имаме един закон, който няма да бъде променян всяка година ,то Не трябва ли глобите и таксите да бъдат обвързани с минималната заплата в страната ?
Спомнете си стария закон и неговите поправки и допълнения чрез държавен вестник.Човек не може да се ориентира в него и затова в много случаи той се нарушава….

Издаването на свидетелства за основно образование след 7 клас беше отложено, но сега 7-класниците ще полагат изпит, който ще бъде външно оценяване с качеството на приемен изпит за ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН клас. Дали ще получат свидетелство за основно образование? Учебните програми не са обсъдени за този 8клас, а за сегашния 8клас има само някакви помагала, Но както виждаме всичко е в действие…

Това,  върху което разсъждавах,  касае родителите и учениците :

Чл. 183. (1) Родители (настойници, попечители), които не осигуряват присъствието на децата си в подготвителна група и в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 50 до 250 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(2) Родители (настойници, попечители), които системно не се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат писмено поканени от директора, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв.

(3) Образованието и обучението до 16-годишна възраст може да бъде безплатно за български граждани и в частните училища при условията и по реда на този закон.
(4) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани над 16-годишна възраст за деца – граждани на друга държава членка. На тези ученици се осигурява допълнително безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за включващото обучение.
(5) Обучението до началния етап на образованието в държавните и общинските училища е безплатно и за деца – граждани на трети страни в съответствие с Конвенцията за правата на детето.
(6) Извън случаите по ал. 5 училищното образование в държавните и общинските училища е безплатно до 16-годишна възраст за граждани на трети страни, които са:
1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;
2. приети по актове на Министерския съвет;
3. приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден.
(7) В българските държавни и общински училища в страната и в чужбина може да се обучават граждани на трети страни срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет

Чл. 178. (1) Частните училища получават процент от средствата по чл. 171, при условие че осигуряват безплатно обучение по смисъла на чл. 9 за определен процент от учениците. ????
(2) Частните детски градини получават процент от средствата по чл. 171, при условие че таксите за отглеждане, възпитание и подготовка на определен процент от деца та в тях са определени в размер, не по-висок от размера на таксите за държавните и общинските детски градини.
(3) Процентите по ал. 1 и 2 се определят ежегодно с акт на Министерския съвет.
(4) Финансиращ орган на частните училища и детски градини е общината, на чиято територия се намира тяхното седалище
Чл. 33. (4) Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученицисе създават по искане на местни физически и юридически лица. Частните детски градини и училища може да получават бюджетни средства при условията и по реда на този закон.
Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученици ползват имоти –частна собственост или имоти – държавна или общинска собственост, предоставени им по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
Чл. 101. (1) Учениците, завършили основно образование, се приемат в VIII клас въз основа на резултатите от националното външно оценяване след завършено основно образование. Допълнителни условия и ред за приемане в определени профили, специалности от професии и училища, включително изпит за проверка на способностите може да се предвидят в наредбата по чл. 104, ал. 1.

Следва продължение

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.