Дневникът на Марго Малинова

октомври 28, 2008

Подготовка за контролна работа по математика


kontrolna9-1a

kontrolna9-1b

9kl

9kr

9krab

10kl

10kr

Реклами

октомври 26, 2008

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 8 и 9 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ за 8 и 9 клас

зад.1

Един баща обещал на сина си да пуска в спестовната му касичка по 10 пфенига за всяка вярно решена задача , а за всяка грешна задача синът се задължавал да връща по 5 пфенига.След решаването на 20 задачи у сина останали 80 пфенига .Колко задачи е сгрешил и колко е решил вярно синът?

*1 германска марка = 100 пфенига до влизането им в ЕС, Сега може да се пазарят в Евро !?

(more…)

ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ за 6 и 7 клас


ЗАБАВНИ ЗАДАЧИ със ЗНАНИЯ ЗА 6 и 7 клас

/ въвеждане на променливи, съставяне на математически модел-уравнение от първа степен с 1 и 2 неизвестни /

зад.1.

Във физкултурен салон са поставени няколко еднакви по дължина пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика , една от пейките остава незапълнена, като на нея ще има само трима. Ако на всяка пейка се разположат обаче по пет човека, четирима от учениците ще останат прави. Колко ученици и колко пейки има в салона?

(more…)

октомври 4, 2008

Математически фолклор


В миналото нашите предци са се събирали край огнището. Наред с приказките , песните и танците са се разказвали гатанки-задачи . Те са целели развитие на съобразителност и предаване на знания между поколенията. Тези задачи са се разпространявали в устна форма и затова са народно творчество. В края на миналия век известния старозагорски математик Иван Салабашев започва да събира такива задачи и да ги публикува в списание „Наука“ 1881 година , а в списание“Светлина“през 1892година.

През 1983 година учителите Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов издават книга „Математически фолклор“ , в която поместват задачи- народно творчество и предлагат задачи -аналози, които се моделират с помоща на математически понятия. Като допълнение предлагат и някои задачи от фолклора на други народи.

От тази книга ще предложа най-популярните задачи на моите ученици и читатели.

зад.1

Рибар ловял риба.Попитали го колко риби е уловил, а той отговорил: “ На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка“. Колко риби е уловил рибарят?

r.jpg

(more…)

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.